Graf Sesaran-Masa

Graf Sesaran – Masa

Daripada persamaan

\[Halaju\; = \frac{{sesaran}}{{masa}}\]

kita dapati bahawa kecerunan graf dalam graf sesaran melawan masa adalah sama dengan halaju pergerakan.

Analisa Graf Sesaran – Masa

Kecerunan = 0
Maka halaju = 0
Kecerunan adalah seragam di semua titik, maka halaju adalah tetap.

Kecerunan adalah negatif dan seragam, maka halaju juga negatif dan seragam.

Halaju negatif bermakna objek bergerak dalam arah berlawanan.

Kecerunan bertambah,
maka ini menunjukkan halaju bertambah.

Kecerunan berkurang,
maka ini menunjukkan halaju berkurang.


Recommended Videos

Displacement Time Graph

Displacement Vs Time Graph
In this video, the tutor discuss the meaning of the graph of displacement versus time is.

External Link
Interactive Mathematics – Displacement-Time Graph

Interactive Animation

Leave a Comment